Quy mô GDP tăng, nhưng chắc chắn thu nhập của người dân không tăng thêm sau khi đánh giá lại GDP.

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Quy mô GDP tăng, thu nhập GDP bình quân đầu người mỗi năm tăng thêm 10,3 triệu đồng, nhưng chắc chắn thu nhập của người dân không tăng thêm sau khi đánh giá lại GDP, thưa ông?

(Nguồn: https://baodautu.vn/danh-gia-lai-gdp-de-lap-ke-hoach-sat-thuc-te-hon-d112962.html)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê)

Đúng là thu nhập của người dân không tăng thêm sau khi quy mô GDP đánh giá lại tăng thêm 25,4%, vì trên thực tế, người dân đã được hưởng toàn bộ thành quả nhờ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhờ kinh tế tăng trưởng, nhưng trước đây chưa cân đo, đong đếm chính xác và giờ đánh giá lại cho sát thực tế.

Thu nhập thực tế của người dân không tăng sau khi đánh giá lại GDP, nhưng căn cứ vào kết quả đánh giá lại, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ đưa ra các cơ chế, chính sách để điều chỉnh sự phát triển kinh tế cho đúng hướng, sát thực tế, nhờ đó phát triển sản xuất, kinh doanh. Khi kinh tế – xã hội phát triển ở tầm cao mới sẽ tạo tiền đề tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.