Thống kê Việt Nam năm 2021 – Những dấu ấn đáng nhớ

Với phương châm “Chủ động kết nối và thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê”, toàn ngành Thống kê đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021.

#ThongkeVietNam2021 #Nhungdauandangnho