Bên cạnh các tác động tích cực, việc tham gia EVFTA sẽ đem đến những thách thức như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Bên cạnh các tác động tích cực, việc tham gia EVFTA sẽ đem đến những thách thức như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam, thưa ông? (Nguồn: https://bnews.vn/evfta-thuc-day-tang-truong-cua-viet-nam-trong-dai-han/149890.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK

Bên cạnh các tác động tích cực, việc tham gia và thực thi các cam kết của EVFTA cũng sẽ đặt nền kinh tế Việt Nam trước nhiều thách thức. Những thách thức lớn nhất xuất phát từ các vấn đề nội tại của nền kinh tế Việt Nam như: hạn chế về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước; hệ thống chính sách pháp luật còn thiếu, yếu và chồng chéo cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo thực hiện các cam kết.

Bên cạnh đó, do mức độ giảm thuế ở các ngành khác nhau là khác nhau, nên việc thực thi các EVFTA dẫn đến việc tăng trưởng không đồng đều, một số ngành, lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do nguồn lực bị tập trung cho các ngành tăng trưởng cao. Ngoài ra là những thách thức từ hạn chế trong hiểu biết và nhận thức của các doanh nghiệp và cộng đồng…