Chúng ta đang bỏ sót nguồn thu từ hai khu vực chính thức và không chính thức, liệu chúng ta thống kê tất cả 2 khu vực trên vào GDP thì quy mô GDP sẽ như thế nào?

Câu hỏi: (PV-Thời báo kinh tế Việt Nam) Bên cạnh những khu vực kinh tế chính thức, thì chúng ta đang còn bỏ sót khu vực kinh tế chưa quan sát, điều đó chứng tỏ chúng ta đang bỏ sót nguồn thu từ hai khu vực chính thức và không chính thức, liệu chúng ta thống kê tất cả 2 khu vực trên vào GDP thì quy mô GDP sẽ như thế nào? Và đặc biệt, theo lộ trình, đến năm 2020, chúng ta bắt đầu đo lường chính thức thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và chiến lược phát triển kinh tế trong 10 năm tới? (Họp báo công bố Đề án khu vực kinh tế phi chính thức ngày 20/02/2019)

Trả lời:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK

Đầu năm, Thủ tướng Chỉnh phủ đã chỉ đạo ngành Thống kê đánh giá lại quy mô GDP, hiện nay đã có kết quả và Thủ tướng chỉ đạo sớm công bố kết quả đánh giá lại lần này trên cơ sở làm căn cứ để xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030. Qua đánh giá lại cho giai đoạn 2011-2017 và trên cơ sở kết quả đánh giá lại đó, TCTK sẽ đánh giá thêm năm 2018 và năm 2019, 2020 để từ đó có căn cứ để xây dựng Chiến lược giai đoạn tới. Chẳng hạn như đánh giá lại quy mô GDP, hiện nay GDP/đầu người của Việt Nam là 2.387 USD, nếu đánh giá lại thì chắc chắn không phải là số đó nữa, tất nhiên TCTK đã có con số tuyệt đối rồi, nhưng hôm nay chưa công bố và mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thì đến năm 2030, chẳng hạn GDP bình quân/đầu người là 10.000 USD thì trên cơ sở đánh giá lại, Chính phủ sẽ đặt mục tiêu khác đi. Hôm qua, chúng ta đã nghe Thủ tướng nói về khát vọng Việt Nam, nói đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng chúng ta cần đạt được những gì và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước chúng ta đạt GDP là bao nhiêu để từ đó đưa ra mức độ tăng trưởng.