Hiệu quả của việc sử dụng dữ liệu hành chính trong cuộc điều tra doanh nghiệp 2022

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền (Thực hiện) TTXVN/Vietnam+) Việc sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê là xu thế tất yếu và được ngành thống kê đặc biệt quan tâm. Phó Tổng cục trưởng có thể cho biết về hiệu quả của việc sử dụng dữ liệu hành chính trong cuộc điều tra lần này? (Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cuoc-dieu-tra-doanh-nghiep-nam-2022-co-nhung-diem-gi-moi/783877.vnp)

Trả lời:

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 sử dụng triệt để các dữ liệu hành chính, đặc biệt cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) nhằm giảm thiểu các thông tin yêu cầu thu thập trong điều tra doanh nghiệp năm 2022. Cụ thể, loại bỏ một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh, tài sản nguồn vốn thu được từ dữ liệu hành chính, chỉ tiến hành thu thập các thông tin không có trong dữ liệu báo cáo tài chính.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê đã sử dụng dữ liệu về đăng ký thuế do Tổng cục Thuế cung cấp và kết hợp với dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 để làm dàn mẫu tiến hành chọn mẫu cho điều tra doanh nghiệp năm 2022. Thông tin từ tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý được cập nhật vào dàn chọn mẫu để tiến hành chọn mẫu đảm bảo độ chính xác cao hơn trong việc lựa chọn mẫu điều tra so với các năm trước đây.

Cùng với đó, sử dụng triệt để dữ liệu từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế cung cấp để giảm tải các thông tin cần thu thập trong phiếu điều tra. Toàn bộ các thông tin đã có trong báo cáo tài chính sẽ không được tiến hành thu thập trong phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2022.