Hỏi tuổi dựa vào đâu?

Trông lớp tập huấn cho điều tra viên (ĐTV) về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, Giảng viên (GV) hướng dẫn ĐTV cách thu thập thông tin về tuổi chính xác của các thành viên trong hộ phải dựa vào: Giấy khai sinh, giấy tờ khác có liên quan đến tuổi của các thành viên… Trong trường hợp người cung cấp thông tin mà quên tuổi, cần gợi ý cho họ nhớ lại, ví dụ: Bác sinh anh B vào năm vỡ đê ở đầu làng? Đình làng xây xong? Cùng năm với ai ở cạnh nhà?… bao nhiêu kinh nghiệm có được với thâm niên 25 năm làm Thống kê dân số, GV tiếp tục đưa ra cách xác định tuổi bằng nhiều tình huống, rồi cả cách xác định tháng sinh.

Giờ giải lao, 1 ĐTV có tên Dậu nói với GV và các ĐTV chúng ta có thể áp dụng kinh nghiệm trong 1 cuốn sách chỉ dẫn về những “căn cứ hỏi tuổi” như:

– Động vật thì xem răng;

– Gà không có răng thì xem răng của người nuôi gà;

– Cây gỗ thì nhìn vào mặt cắt ngang thân cây đếm số vòng tròn (thớ gỗ)…

GV: !??!

Vũ Liêm