Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động chỉ tiêu GDP của Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Như ta đều biết, tổng sản phẩm trong nước (viết tắt tiếng anh là GDP) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh tập trung và khái quát nhất về phát triển kinh tế của một quốc gia, là cơ sở để tính toán nhiều chỉ tiêu thống kê hiệu quả quan trọng như năng suất lao động (NSLĐ), hiệu quả vốn đầu tư (ICOR), tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)…. Tăng GDP là tăng thêm khối lượng và chất lượng sản phẩm, tăng tỷ trọng giá trị tăng thêm trong giá trị sản phẩm, nên tăng GDP sẽ góp phần tăng tích lũy để mở rộng sản xuất, tăng cường xuất khẩu và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Do vậy một trong những nhiệm vụ của thống kê là phải đi sâu đánh giá, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động GDP qua các năm, để có cơ sở đề xuất các giải pháp không ngừng nâng cao tốc độ tăng GDP.

Dưới đây là việc vận dụng phương pháp chỉ số đã được giới thiệu ở bài báo “Thiết lập hệ thống chỉ số để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động chỉ tiêu GDP trong điều kiện số liệu hiện nay của Việt Nam”, đăng ở Tờ Thông tin Khoa học Thống kê số 06 năm 2022 của Viện Khoa học Thống kê để tiến hành tính toán các trị số cần thiết và phân tích biến động chỉ tiêu GDP của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai1. So1.2023 521 KB 602