Phương pháp xây dựng chỉ số hạnh phúc quốc gia của Việt Nam

Hằng năm, để đo lường và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thứ tư do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra là “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam”, bài viết này giới thiệu một số nội dung chính kết quả nghiên cứu phương pháp xây dựng chỉ số hạnh phúc quốc gia của Việt Nam và kết quả áp dụng cho năm 2020 và năm 2021.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai2. So1.2023 637 KB 511