Tại sao Tổng cục Thống kê lại chọn thời điểm này để đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017?

Câu hỏi: (PV Danh Lam-TTXVN) Tại sao Tổng cục Thống kê lại chọn thời điểm này để đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017?

(Nguồn: Họp báo đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017 ngày 13/12/2019)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia)

Đánh giá lại quy mô GDP là một quá trình của nghiệp vụ thống kê, yêu cầu số lượng, khối lượng thông tin rất lớn. Tổng cục Thống kê đã rà soát lại 2 cuộc Tổng điều tra lớn là: Tổng điều tra kinh tế 2012 và 2017 và Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2011 và 2016, và đến thời điểm này Tổng cục Thống kê nhận được báo cáo, chia sẻ của Bộ, ngành tốt hơn, thông tin đầy đủ hơn do vậy Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP. Câu hỏi đặt ra là tại sao không đánh giá giai đoạn 2012-2017 mà lại đánh giá giai đoạn 2010-2017, tuy nhiên chúng tôi chọn năm 2010 vì năm 2010 là năm gốc, do vậy cần phải chuyển đổi dữ liệu đó về năm gốc để làm gốc so sánh và thực hiện công việc này chúng tôi đã xây dựng đề án như: đề án 510b về rà soát số liệu GDP và GRDP, đề án chuyển đổi quy trình tính toán chỉ tiêu GRDP, và cũng chuẩn bị đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2010-2015 và chiến lược phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2010-2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 cần phải có bộ số liệu đầy đủ và chính xác.