Tổng cục Thống kê có những giải pháp nào để giải quyết những khó khăn, ví dụ như địa hình, ngôn ngữ, khả năng tiếp cận bà con ở những nơi rất sâu và xa

Câu hỏi:(Nhà báo Kim Hải-Đài truyền hình Việt Nam) Tổng cục Thống kê có những giải pháp nào để giải quyết những khó khăn, ví dụ như địa hình, ngôn ngữ, khả năng tiếp cận bà con ở những nơi rất sâu và xa?

(Nguồn: https://vtv.vn)

Trả lời:

(Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, TCTK)

Tổng cục Thống kê đã có kinh nghiệm trong các cuộc Tổng điều tra, trong đó có cuộc điều tra dân tộc. Về lựa chọn lực lượng điều tra viên thì Tổng cục Thống kê sẽ huy động tối đa các điều tra viên tại chỗ, tại địa bàn là những người thông thạo địa bàn, địa hình, biết tiếng dân tộc ở địa bàn, lựa chọn các điều tra viên vừa thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là những người có kinh nghiệm trong Tổng điều tra. Trong trường hợp không thể huy động được lực lượng điều tra viên tại chỗ thì chúng tôi bố trí phiên dịch tiếng dân tộc để làm sao thu thập đầy đủ và chính xác nhất, bên cạnh đó trong quá trình hướng dẫn các điều tra viên, Tổng cục Thống kê tập huấn và hướng dẫn rất kỹ liên quan đến phong tục tập quán của từng dân tộc nên hỏi như thế nào, thu thập ra sao để chúng ta có thể thu thông thập đầy đủ và chính xác nhất.