Tổng cục Thống kê sẽ đưa ra ý kiến tham mưu với Chính phủ, các bộ, ngành, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2020 ở mức cao nhất có thể

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Các con số sơ bộ về tình hình kinh tế – xã hội quý I đã được công bố công khai, từ những con số này, Tổng cục Thống kê sẽ đưa ra ý kiến tham mưu với Chính phủ, các bộ, ngành, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2020 ở mức cao nhất có thể? (Nguồn: https://baodautu.vn/gdp-quy-i-tang-382-cac-quy-tiep-theo-kich-ban-the-nao-d118939.html)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Tổng cục Thống kê luôn theo dõi, cập nhật tin tức về dịch bệnh; hoạt động sản xuất, kinh doanh để nắm bắt và có những phân tích kịp thời phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Thay vì xây dựng kịch bản phát triển kinh tế theo từng quý như trước, giai đoạn này, chúng tôi kết hợp với các bộ, ngành xây dựng kịch bản kinh tế cho từng tháng, phục vụ sát hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong giai đoạn khó khăn này.

Đồng thời, chúng tôi cũng đưa ra nhiều nhận định, dự báo tình hình hoạt động kinh tế trong các kịch bản diễn biến của dịch bệnh, giúp Chính phủ, các bộ, ngành kịp thời có những phản ứng để điều hành phù hợp tình hình thực tế.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh, biến động giá cả trên thị trường, diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, diễn biến dịch bệnh Covid-19 để xây dựng các kịch bản kinh tế cho từng tháng, từng quý tiếp theo. Đồng thời, chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị giúp Chính phủ và các bộ, ngành nắm bắt thông tin và đưa ra những quyết sách kịp thời giúp nhanh chóng khôi phục sản xuất, lựa chọn phương hướng phát triển phù hợp trong tình hình hiện nay.