Trước những thông tin cảm tính và phủ nhận số liệu của hệ thống thống kê Nhà nước, Ông bình luận gì về vấn đề này?

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền – TTXVN) Thưa ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, trước những thông tin cảm tính và phủ nhận số liệu của hệ thống thống kê Nhà nước, Ông bình luận gì về vấn đề này?

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Tổng cục Thống kê nhận thức rất rõ và không ít lần lãnh đạo ngành Thống kê công khai thừa nhận, thực tế số liệu thống kê hiện nay vẫn còn một số bất cập và cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, như việc triển khai Đề án khắc phục chênh lệch số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giữa trung ương và địa phương; chủ động nghiên cứu, thu thập thêm thông tin để có bức tranh đầy đủ và toàn diện hơn về tình hình kinh tế – xã hội hay việc xây dựng chương trình trung hạn, dài hạn về đào tạo, đào tạo lại…

Có thể nói, trong hoạt động thống kê, chất lượng số liệu thống kê phụ thuộc vào nhận thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của ba nhóm chủ thể có liên quan mật thiết với nhau, đó là nhóm cung cấp thông tin cho ngành thống kê; nhóm sản xuất và công bố thông tin thống kê và nhóm sử dụng thông tin thống kê.

Ngoài ra, tôi cũng muốn đề cập đến trách nhiệm của người sử dụng số liệu thống kê phải hiểu các con số thống kê phản ánh gì, từ đó đưa ra được những khuyến nghị, gợi ý để xây dựng chính sách cho phù hợp.